1. Michał Hórnik – zawjazace mjeno našeje šule

Michał Hórnik je přikład za šulerjow a wučerjow našeje šule. • lubowaše serbsku rěč a kulturu
• běše přikładny šuler a student
• zasadźowaše so za prawa serbskeho luda zbudźowaše narodne wědomje Serbow

• wobohaćeše ze swojim literarnym dźěłom narodne herbstwo

• zastupowaše konsekwentnje swoje měnjenje

W dźěłowych skupinach so šulerjo intensiwnje z wuwićom wosobiny Michała Hórnika zaběraja.
Slědy wotrězkow žiwjenja Michała Hórnika so najwšelakorišo dokumentuja.

2. Wuměnjenja

Šulski program je wusměrjeny na šulerjow, staršich, wučerjow a dalšich, kotřiž su na pedagogiskich strategijach a poskitkach (kursy) šule zajimowani.
Naša šula dźěła na zakładźe planow srjedźnych šulow w Sakskej. Poskićamy wšelakore kursy po zajimach, kaž „strowota a sport“, „informatika a medije“ a „rěče a komunikacija“. Wukonowe žadanja diferencuja so we wobłuku hłowneho a realneho kubłanskeho směra. Dźěło z integraciskimi šulerjemi je dalše ćežišćo kubłanskeho dźěła.
Sposrědkowanje serbskeje rěče, hajenje serbskeje kultury a narodneje identifikacije we wobłuku rěčneho projekta 2 plus steji w srjedźišću.
Worklečanska srjedźna šula ma fachowe kabinety za domjacnosć, fyziku, chemiju, hudźbu, wuměłske kubłanje, dwě rumnosći z kompjuterowej techniku a sportowu halu.
Wulki šulski dwór skića móžnosće k najwšelakorišim aktiwitam, wot hraća hrow hač k šulskim swjedźenjam.
Šulerjo našeje šule pochadźeja z Worklec, něhdźe 15 wsow we wokolinje a z Kamjenca. Socialny pochad šulerjow je wurunany a bjez wosebitych wužadanjow.

3. Kubłanske ćežišća
Sposrědkowanje wědy a kubłanje šulerjow tworitaj jednotu na našej šuli.
• Sposrědkowane zakładne znajomosće a zamóžnosće wukmanja šulerjow k aktiwnemu wobdźělenju na towaršnostnym žiwjenju a wutworjenju zakładow za powołanske žiwjenje.
• Zamóžnosć k samostatnemu přiswojenju wědy zmóžnja spěšne přiměrjenje na změnjenje towaršnostnych a powołanskich wužadanjow.
• Znajomosće wuknjenskich metodow a strategijow, wutrajnosć a samostatnosć při přiswojenju wědy a zarjadowanje do cyłka, su wažne wobstatki při wudospołnjenju a nałožowanju swójskich zamóžnosćow a při wuwiću samostatneje wosobiny, kotraž slěduje pozitiwnym přeswědčenjam.
• Toleranca a akceptanca šěrokeho spektruma nabožnych, swětonahladnych a politiskich přeswědčenjow a wobkedźbowanje čłowjeskeje dostojnosće su zakładne principije na našej šuli. Kóždy na šulskim žiwjenju wobdźěleny zadźěła prawicarskim a druhim totalitarnym zjawam.
• Humanistiske principije maja so we wšědnym mjezsobnym wobchadźe na našej šuli dodźeržeć.
Wučerjo pokazuja česćownosć a respekt před wosobinu šulerja. Zdobom wočakuja a přesadźa, zo šulerjo mjezsobu a porno wučerjam indiwidualnosć a dostojnosć druheho česća. Přikład wučerjow je tu jara wažny.
• Kóždy šuler ma swoje wosobinske sylnosće. Tute měli so solidarisce nałožować.
Wědome mylenje wučby a wothódnoćenje wukonow druhich škodźi solidarnemu zmyslenju runje tak, kaž bjezwobhladniwe profilěrowanje wosoby na kóšty druheho.
• Za wšěch na šuli skutkowacych je wažny zaměr, wuwić sylnu zwjazanosć z našej šulu.
• Wotewrjeny a demokratiski nawod šule přinošuje sylnje k wuwiću začuća zwjazanosće ze swojej šulu.

 

4. Pedagogisce jednotne skutkowanje wučerjow

• Princip „cyłkownosće“ pedagogiskeho dźěła (jednota mjez sposrědkowanjom wědy a kubłanjom) je zakład wšeje dźěławosće.
• Wuznajemy so wšitcy k hódnotam serbskeje rěče a kultury a prócujemy so wo zbudźenje stroweho a zahorjeneho serbskeho narodneho wědomja na zakładźe tolerancy a mjezsobneho respekta.
• Identifikujemy so z tradicijemi našeje serbskeje wokoliny. Naša šula měła być městno wuknjenja a mjezsobneho zetkawanja a zeznaća.
• Chcemy dźěłowy a wuknjenski klima wutworić, w kotrymž wotewrjenosć, dowěra, pozbudźenje, skedźbnosć, sprawnosć, emocionalna ćopłota, zrozumjenje a dobra mjezsobnosć mjez šulerjemi, wučerjemi a staršimi knježa.
• Mamy dowěru k swojim šulerjam a chcemy jich samostatnosć dale wuwiwać.
• Chcemy kreatiwnosć a talenty šulerjow sylnić a jich socialne kompetency skrućić.
• Šulske wjednistwo podpěra efektiwne zhromadne dźěło mjez wučerjemi a prócuje so wo dobry klima w kolegiju. Z tym přidobudźe na kompetency, suwereniće, dowěrje a je z přikładom.
Přez zamołwity škit (Fürsorglichkeit) a realizujomne žadanja zwyša wjednistwo motiwaciju jednotliweho wučerja při wšědnych wužadanjach.
• Šulske wjednistwo nastorči a koordinuje prawidłownu ewaluaciju dźěławosće jednotliwca a kolegija.
• Fachowe konferency wobhladuja so w přiběracym měrje jako srědk k powyšenju kwality na našej šuli.

5. Dźěłowy program
5.1. wučba
• Solidne a tučasne wučbne metody na zakładźe nowych pedagogiskich a psychologiskich dopóznaćow su wažny narok pedagogiskeho kolegija našeje šule.
• dwutydźeński praktikum w zawodźe za šulerjow we 8. lětniku hłowneje a 9. lětnika realneje šule
• poskićamy wšelake kursy zajima
• strowe žiwjenske wašnje
• kreatiwne tworjenje
• koordinujemy wučbne plany w předmjetach ...
• prawidłowna wuměna mjez kolegami nastupajo wučbnych zaměrow (fachowe kružki), normy zadźerženja a porjada (tež šulerjow a staršich zapřijeć)
• cyłodnjowske poskitki na třoch dnjach w tydźenju (ćežišćo zhotowjenje domjacych nadawkow)
• integracija dźěći z fyziskimi wosebitosćemi (problemy při słyšenju, widźenju, koncentrowanju)
• metodowy training
• domjace nadawki wobšěrnišeho razu a předmjetypřesahowace přez měsac

5.2. šulske žiwjenje

Zwonka regularneje wučby realizuja so tute iniciatiwy:

5.2.1. tradicionalne zarjadowanja
• adwentny koncert (december)
• rjadowniske hodownički

• mejestajenje (apryl)
• mejemjetanje a dworowy swjedźeń
• wotchadnička 10. lětnikow (juli)
• nazymski sportowy swjedźeń (zhromadny project ze zakładnej šulu) • wolejbulowy turněr mjez wučerjemi a šulerjemi
• projektny dźeń za šulerjow noweho 5. lětnika
• „Dźeń wotewrjenych duri“
• Płomjoběh
• „Młodźina trenuje za Olympia“

5.2.2. dźěłowe zjednoćenstwa, dobrowólna wučba
• spěchowanska wučba w předmjeće matematika
• sportowe kružki w kopańcy, wolejbulu a lochkoatletice
• multimedialne poskitki (foto, film, prezentacije, homepage)
• wobchad z konfliktami, mediacija
• spěchowanje při legasteniji
• šulska biblioteka
• přihoty na pruwowanja
• šulska nowina
• chronika
• rušćina

5.2.3. projekty
• šulerska wuměna z Bretoniskej (Quimper)
• tematiske projekty:
•hromadźenje surowiznow
• biologisko – geografiska ekskursija w 9. lětniku
• wobdźělenje na wurisanjach
• spěchowanje muziskich talentow
• wysokoskok z hudźbu
• wobchadne kubłanje w 5. lětniku
• 10. lětnik wopyta krajny sejmik w Drježdźanach
• wopyt knižnych wikow w Lipsku
• training za požadanje (AOK, DAK, BIZ)
• rozrisanje konfliktow mjez šulerjemi (Streitschlichtung)
• přihot na powołanje
• powołanska orientacija (zhromadne dźěło z Dźěłowej agentutru-poradźowanje)

5.2.4. wučba w druhich formach
• rjadowniske jězby w 7. a 10. lětniku
• skijowe lěhwo w Bedřichovje (Čěska republika)
• zymski sportowy dźeń w płuwanskej hali we Wojerecach
• 3 prawidłowne pućowanske dny
• fachowe ekskursije (GK – sudnistwo, Bio/Geo – ekskursija do Lipja a Kozarc) • šulska rjadownja w zelenym

• wopyt dźiwadła NSLDź w Budyšinje • projektowa wučba
• dźěło na stacijach
• swobodne dźěło

5.3. dźěło ze staršimi

• prawidłowne rěčne hodźiny
• tematiske staršiske zhromadźizny
• indiwidualne rozmołwy mjez staršimi a wučerjemi
• poradźowanje při šulskich a socialnych problemach
• prawidłowne zetkanja mjez staršiskimi rěčnikami a šulskim wjednistwom


5.4. dźěło ze šulerjemi
• kašćik skóržbow
• poradźowanje při šulskich a socialnych problemach (šulska socialna dźěłaćerka)
• zetkanja rjadowniskich rěčnikow
• přihot na wólbu powołanja
• popołdniše zarjadowanja z rjadownju
• wubědźowanja na šuli (najrjeńša rjadownja, čitanske wubědźowanje, ...)


5.5. zjawnostne dźěło
• ludnosć zawjaza so do wšitkich wulkich šulskich swjedźenjow (je při adwentnym koncerće a dworowym swjedźenju hižo z tradiciju)
• wozjewjenja k swjedźenjam přez přeprošenja w medijach a wuwěškach na wsach
• projektny šulski chór skutkuje na lokalnych zarjadownjach sobu (kermušny program, hodownička rentnarjow, mejemjetanje, swjedźeń na kupje)
• zhromadne dźěło ze sportowym towarstwom Viktoria
• lokalne wuměłske přemysło zapřija so do wuhotowanja dnja wotewrjenych duri 5.6.ewaluacija
• wuhódnoćenje internych naprašnikow za šulerjow, staršich a wučerjow pokazaja na dalše namjety a móžnosće naročnišeho a wotměnjaceho šulskeho žiwjenja n.př.:
• cyłodnjowski poskitk z pomocu při zhotowjenju domjacych nadawkow, přidatne
dźěłowe zjednoćenstwa, keramikowy kružk
• sylniše zapřijeće šulerjow a staršich při wuhotowanju šulskeho domu
• efektiwniše zhromadne dźěło ze šulskim nošerjom (lisćina prioritow)

1. Michał Hórnik – ein Name, der verpflichtet

Michał Hórnik ist ein Vorbild für Schüler und Lehrer unserer Schule.

 • Liebe der sorbischen Kultur und Sprache

 • War ein vorbildlicher Schüler und Student

 • Trat für die Rechte des sorbischen Volkes ein

 • Weckte das Nationalbewusstsein der Sorben

 • Bereicherte mit seiner literarischen Arbeit das nationale Erbe

 • Vertrat konsequent seine Meinung

  In Arbeitsgruppen sollen sich die Schüler intensiv mit der Entwicklung Michał Hórniks befassen.
  Die Ergebnisse sollen auf verschiedene Weise dokumentiert werden.

2. Voraussetzungen

Das Schulprogramm ist ausgerichtet auf die Schüler, Eltern, Lehrer und auf alle, die an pädagogischen Strategien und am Profil der Schule interessiert sind.
Unsere Schule arbeitet auf der Grundlage der sächsischen Mittelschulen. Wir bieten unterschiedliche Neigungskurse an, wie z.B.: „Gesundheit und Fitness“, „Informatik und Medien“ und „Sprache und Kommunikation“.

Im Rahmen des Haupt – und Realschulbildungsganges wird differenziert.
Die Arbeit mit Integrationsschülern ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit.
Die Übermittlung der sorbischen Sprache, die Pflege der sorbischen Kultur und der nationalen Identifikation im Rahmen des Sprachprojekts „Zwei plus“ stehen im Mittelpunkt.
Die Räckelwitzer Schule verfügt über Fachkabinette für Hauswirtschaft, Physik, Chemie, Musik, Kunsterziehung, zwei Räume mit Computertechnik und eine Sporthalle.
Unser großer Pausenhof bietet zahlreiche Aktivitäten, so z.B. können die Kinder in den Pausen verschiedene Spiele spielen. Auch die Schulfeiern finden hier statt.
Die Schüler unserer Schule kommen aus Räckelwitz, aus mehr als fünfzehn Dörfern der Umgebung und aus der Stadt Kamenz.
Die soziale Herkunft unserer Schüler ist in den meisten Fällen unproblematisch.

3. Bildungsschwerpunkte

Die Vermittlung von Fachwissen und die sozialpädagogische Erziehung bilden an unserer

Schule eine Einheit.

Das erworbene Wissen ermöglicht den Schülern am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ist eine wichtige Grundlage für ihr Berufsleben.

Die Fähigkeit der Selbstaneignung von Wissen ermöglicht es dem Schüler, schnell und konsequent auf Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens zu reagieren.

Kenntnisse über Lernmethoden und Lernstrategien, Ausdauer, Selbständigkeit beim Aneignen von Wissen sowie das Denken in Zusammenhängen sind wichtiger Bestandteil für die Entwicklung einer positiv denkenden und sich entfaltenden Persönlichkeit.

Ein grundlegendes Prinzip an unserer Schule sind Toleranz und Akzeptanz von unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen und politischen Überzeugungen. Allerdings stehen alle gemeinsam gegen rechtsradikale oder andere menschenverachtende Erscheinungen.

Humanistische Prinzipien müssen im tägliche Umgang gelernt und gelebt werden. Dabei zeigen die Lehrer Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit der Schüler. Zum anderen erwarten die Lehrer, dass sich die Schüler untereinander und die Schüler den Lehrern gegenüber mit Respekt begegnen. Hierbei ist die Vorbildwirkung der Lehrer sehr wichtig.

Jeder Schüler hat seine eigenen Stärken. Diese sollten solidarisch angewendet werden. Absichtliches Stören des Unterrichts und die Abwertung der Leistungen der Klassenkameraden sollten unterbunden werden, da sie zur Profilierung Einzelner auf Kosten Mehrerer dienen.
Für alle an der Schule ist es wichtig, sich mit der Schule zu identifizieren und eine tiefe Verbundenheit zu entwickeln und dies auch zu zeigen.

Die Schulleitung muss offen und demokratisch auftreten, denn gerade das entwickelt eine tiefe emotionale Verbundenheit mit der eigenen Schule.

4. Einheitliches pädagogisches Handeln der Lehrer

Das Prinzip der Einheit zwischen Wissensvermittlung und Erziehung ist Grundlage jeglicher Arbeit.

Wir bekennen uns alle zu den Grundwerten der sorbischen Sprache und Kultur und bemühen uns alle um Toleranz und gegenseitigen Respekt.

Wir wollen ein Arbeits- und Lernklima entwickeln, wo Offenheit, Vertrauen, Achtung, Ehrlichkeit, emotionale Wärme und ein ehrliches Verhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern herrschen.

Wir haben Vertrauen zu unseren Schülern und wollen besonders ihre Selbständigkeit weiter entwickeln.

Wir wollen Kreativität und Talente der Schüler fördern und ihre soziale Kompetenz festigen.

Die Schulleitung unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und bemüht sich, ein gutes Klima innerhalb des Kollegiums zu schaffen. Damit gewinnt die Schulleitung an Kompetenz, Souveränität, Vertrauen und ist Vorbild für alle Kollegen. Außerdem sollte sie realisierbare Forderungen an die Kollegen stellen. Damit erhöht sie die Motivation jedes einzelnen Lehrers.

Die Schulleitung sollte eine regelmäßige Evaluation zur Arbeit jedes einzelnen Kollegen anstoßen und koordinieren.

Die Arbeit der Fachkonferenzen sind ein wichtiger Bestandteil für einen qualitativ sehr guten Unterricht.

5. Arbeitsprogramm

5.1. Unterricht

moderne Unterrichtsmethoden auf der Grundlage neuester pädagogischer und psychologischer Erkenntnisse sind eine wichtige und große Herausforderung an die Kollegen unsere Schule

ein zweiwöchiges Betriebspraktikum für die Hauptschüler der 8. Klasse und die Realschüler der 9. Klasse

Angebote verschiedener Neigungskurse
gesunde Ernährung, kreatives Gestalten
fachübergreifende Verknüpfung der Lehrpläne
regelmäßiger Austausch zwischen den Kollegen bezüglich der Unterrichtsziele

(Fachzirkel)
Normen im Verhalten und der Ordnung (unter Einbeziehung der Schüler und Lehrer) Ganztagsangebote an drei Tagen in der Woche (Schwerpunkt Hausaufgaben- betreuung)

Integration von Kindern mit körperlichen Besonderheiten (Hör- oder Sehprobleme) Methodentraining
langfristige Hausaufgaben, auch fachübergreifend

5.2. Schulleben

Mögliche Initiativen außerhalb des regulären Unterrichts:

5.2.1. traditionelle Veranstaltungen

 • Adventskonzert (Dezember)

 • Weihnachtsfeiern

 • Maibaumaufstellen (April)

 • Maibaumwerfen und Hoffest

 • Abschlussfeier der 10. Klassen (Juli)

 • Herbstsportfest (Waldorientierungslauf)

 • Fasching (organisieren die 10.Klassen)

 • Volleyballturnier zwischen Lehrern und Schülern

 • “Tag der offenen Tür“ (Begegnungstag für neue 5. Klassen)

 • Płomjolauf

 • “Jugend trainiert für Olympia“

5.2.2. Arbeitsgemeinschaften, fakultativer Unterricht

 • Förderunterricht im Fach Mathematik

 • Sport-AG für Fußball und Volleyball

 • Multimediaprojekte (Foto, Film, Präsentationen, Homepage)

 • Umgang mit Konflikten, Mediation

 • Projektchor

 • Schulbibliothek

 • Prüfungsvorbereitungen

 • Schulzeitung

 • Schulchronik

 

5.2.3. Projekte

 • Schüleraustausch mit der Partnerschule in der Bretagne

 • Themenprojekte:

 • Altstoffsammlungen

 • biologisch-geographische Exkursion

 • Teilnahme an Ausscheiden und Wettkämpfen

 • Förderung musischer Talente

 • Hochsprung mit Musik

 • Verkehrserziehung in der 5. Klasse

 • Die 10. Klassen besuchen den Landtag in Dresden

 • Besuch der Leipziger Buchmesse

 • Bewerbungstraining (AOK, DAK, BIZ)

 • Streitschlichtung


5.2.4. andere Unterrichtsformen

 • Klassenfahrten der 7. und 10. Klassen

 • Ski-Lager in Bedřichov (Tschechische Republik)

 • Sporttag in der Schwimmhalle (Februar)

 • Fachexkursionen (GK – Gericht, Bio/Geo – Exkursion in den Lippe-Park)

 • Schulklasse im Grünen

 • Theaterbesuche im DSVTh in Bautzen

 • Projektunterricht

• Arbeit an Stationen, Freiarbeit

5.3. Arbeit mit den Eltern

Elternsprechstunden
thematische Elternabende
persönliche Eltern-Lehrer-Gespräche
Beratungen zu schulischen und sozialen Problemen (Beratungslehrer,

Sozialarbeiterin)
Regelmäßige Zusammenkünfte der Elternsprecher und der Schulleitung

5.4. Arbeit mit den Schülern

Kummerkasten
Beratung bei schulischen und sozialen Problemen (Vertrauenslehrer, Beratungslehrer, Schulsozialarbeiterin)

Treffen der Klassensprecher
Vorbereitung der Berufswahl
nachschulische Klassenveranstaltungen
Wettbewerbe in der Schule (das schönste Klassenzimmer, Lesewettbewerb, ...)

5.5. Öffentlichkeitsarbeit

Einbeziehen der Bevölkerung in alle großen Schulfeste, Bekanntmachung erfolgt durch Einladungen und Aushänge in den Dörfern, Tradition haben dabei bereits unser Adventskonzert sowie das Hoffest.

Mitwirkung unseres Projektchores bei der Programmgestaltung der Räckelwitzer Kirmes, der Rentnerweihnachtsfeier, des Maibaumwerfens und des Inselfestes

Zusammenarbeit mit dem Sportverein „Viktoria“ Räckelwitz

Einbeziehen ortsansässiger Handwerker (Kunstgewerbe) in die inhaltliche Gestaltung des „Tages der offenen Tür“.

5.6. Evaluation

• Bei der Auswertung schulinterner Fragebögen, die von den Schülern, Eltern und Lehrern ausgefüllt wurden, ergaben sich weitere Vorschläge und Möglichkeiten, unser Schulleben ansprechender und abwechslungsreicher zu gestalten. Einige Beispiele seien hier genannt, die wir in nächster Zeit umsetzen werden:

- einführen verschiedener Ganztagsangebote mit Hausaufgabenbetreuung, zusätzlichen AG – Stunden und Keramikzirkel

- eine wöchentlich stattfindende AG „Russisch“ für interessierte Schüler ab Klasse 6, die eine zweite Fremdsprache erlernen wollen.

- stärkeres Einbeziehen der Schüler und Eltern bei der Ausgestaltung des Schulhauses - effektivere Zusammenarbeit mit dem Schulträger

Edit Page